Resevillkor

Särskilda resevillkor:

Särskilda villkor för hotell, hytte och lägenhetsuthyrning

Efter gjord beställning utställs bekräftelse inklusive fullständiga hyreshandlingar. I samband därmed skall anmälningsavgift. kr 500:– inbetalas vilken dras av vid slutlikviden. Den återstående betalningen skall erläggas senast 45 dagar före avtalad tillträdesdag. Om beställningen görs inom 45 dagar före avtalad tillträdesdag löses hyreshandlingarna direkt med hela hyreslikviden. Vid förändringar av färdhandlingarna debiteras 100:– per bokningsbevis.

Resebevis

Resebeviset skall du vara rädd om och granska i detalj. Eventuella felaktigheter måste redas ut innan du reser iväg. Observera avresetiden, resans destination, inkvartering m.m. Muntliga löften av bokningspersonal av väsentlig betydelse skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade.

Avbeställning

Avbeställer hyresgästen bostaden tidigare än 45 dagar före tillträdesdagen återbetalas förskottsbetalningen med avdrag för avbeställningsavgift som är 250:- Avbeställer hyresgästen bostaden senare än 45 dagar debiteras hela hyresbeloppet. Ingår avbeställningsskydd (kostnad 250:–) i hyresavtalet och avbeställer hyresgästen senast sista vard. (ej lörd.) före tillträdesdagen på grund av efter beställningen inträffad, med intyg av legitimerad läkare akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbat hyresgästen själv eller hans maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken hyresgästen sammanbor under äktenskapsliknande former, debiteras avbeställningsavgiften 250:– per person. Läkarintyg skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter avbeställningen.

Snötillgång

Vid hotell, hytta/stuga och lägenhetsuthyrning är det upp till kund att kontrollera snöförhållanden. Detta gäller ej våra bussresor.

Bussresor

Anmälningsavgift är 500:– per person vilket skall vara oss tillhanda 10 dagar efter bokning, den återstående betalningen skall erläggas senast 45 dagar före avresa. Vid avbeställning 45 dagar före avresa debiteras 150:– per pers. Avbeställer kunden resan senare debiteras hela beloppet. Avbeställningsskydd kan lösas till ett pris av 200:– per pers. och gäller med intyg av legitimerad läkare styrkt akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbat resenären själv eller hans maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken resenären sammanbor med under äktenskapsliknande former. Avbeställningen skall göras till JT senast sista vard. före avresa, ej lördag för att gälla, om så göres debiteras endast 250:– per pers. Läkarintyget skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter avbeställning. JT Alpin har rätt att inställa bussresan 5 dagar innan avresa på grund av för lite resenärer. Byte av påstigningsplats får ej göras av resenär senare än en vecka före avresedagen. Vid förändringar av färdhandlingarna debiteras 100:– per bokningsbevis. Personlig reseförsäkring ingår inte i resans pris. Varje resenär ansvarar själv för att tillräckligt försäkringsskydd finns. I samband med sjukdomsfall kan inte JT Alpin Resor ansvara för hemtransport och övriga kostnader utöver vad som ingår i resans pris.

Minimiantal

Vi reserverar oss för inställd resa vid färre än 20 bokade resenärer. Meddelande om resans inställelse lämnas senast 14 dagar före avresa. Ställer arrangören in resan återbetalas 100 procent av den summan resenären betalt.

Resenärens ansvar under resan

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledare eller av annan person, som arrangören anlitar samt att uppträda så att medresenärer eller andra ej störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta kan arrangören häva avtalet. Resenären får då själv ordna och bekosta hemresan.

Bagage

är begränsat till 1 resväska, 1 pjäxbag, 1 par skidor eller snowboard med nedfälld bindning, samt 1 handbagage. Förse alla väskor med adresslappar. Obs! ingen packning i snow/skidfodral. Resenärerna ansvarar själva för sitt bagage och värdeföremål under hela resan, även under i och urlastning av bussen. Chauffören har rätt att avvisa bagage utöver ovan nämnda. Kvarglömt bagage hämtas enl. avtal till självkostnadspris. Förvaring av kvarglömt bagage förvaras högst 3 mån. därefter kasseras det.

Reklamationer

skall göras till reseledare eller respektive inkvartering på platsen för att kunna åtgärdas, sedan skriftligt till JT Alpin resor dock senast 10 dagar efter hemresedagen. Reservationer görs för prisändringar eller oavsiktliga felaktigheter i denna hemsida.

Resegaranti

Röke Buss AB ( där JT Alpinresor ingår) har ställt den lagstadgade ekonomiska resegarantin till Kammarkollegiet förfogande. Här kan du se att vi har den resegaranti som enligt lag är :  Kammarkollegiet

GDPR
JT Alpinresor/ Röke Buss utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018.
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, bokningsnummer och IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, såsom t.ex. resmål, önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter. I samband med bokning så godkänner du att JT Alpinresor/ Röke Buss sparar dina personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Förbehåll göres för tryckfel och ev. ändringar efter publicering.

ALLMÄNNA RESEVILLKOR

Dessa finns tillgängliga hos JT Alpin Resor.