Resevillkor

Särskilda resevillkor:

Särskilda villkor för hotell, hytte och lägenhetsuthyrning
Efter gjord beställning utställes bekräftelse inklusive fullständiga hyreshandlingar. I samband därmed skall anmälningsavg. kr 500:– inbetalas vilken avdrages vid slutlikviden. Den återstående betalningen skall erläggas senast 30 dagar före avtalad tillträdesdag. Om beställningen göres inom 30 dagar före avtalad tillträdesdag löses hyreshandlingarna direkt med hela hyreslikviden. Vid förändringar av färdhandlingarna uttages 100:– per bokningsbevis.

Resebevis
skall du vara rädd om och granska i detalj. Eventuella felaktigheter måste redas ut innan du reser iväg. Observera avresetiden, resans destination, inkvartering m.m. Muntliga löften av bokningspersonal av väsentlig betydelse skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade.

Avbeställning
Avbeställer hyresgästen bostaden tidigare än 30 dagar före tillträdes dagen återbetalas förskottsbetalningen med avdrag för avbeställningsavgift som är 250:- Avbeställer hyresgästen bostaden senare än 30 dagar men före 20 dagar innan tillträdesdagen, debiteras halva hyresbeloppet. Avbeställer hyresgästen bostaden senare än 20 dagar debiteras hela hyresbeloppet. Ingår avbeställningsskydd (kostnad 250:–) i hyresavtalet och avbeställer hyresgästen senast sista vard. (ej lörd.) före tillträdesdagen på grund av efter beställningen inträffad, med intyg av legitimerad läkare akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbat hyresgästen själv eller hans maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken hyresgästen sammanbor under äktenskapsliknande former, debiteras avbeställningsavgiften 250:–. Läkarintyg skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter avbeställningen.

Snötillgång
Hotell, hytta och lägenhetsuthyrning är det upp till kund att kontrollera snöförhållanden. Detta gäller ej våra bussresor.

Bussresor: Anmälningsavgift är 500:– per pers, den återstående betalningen skall erläggas senast 30 dagar före avresa. Vid avbeställning 30 dagar före avresa debiteras 150:– per pers. Avbeställer kunden resan senare debiteras hela beloppet. Avbeställningsskydd kan lösas till ett pris av 200:– per pers. och gäller med intyg av legitimerad läkare styrkt akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbat resenären själv eller hans maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken resenären sammanbor med under äktenskapsliknande former. Avbeställningen skall göras till JT senast sista vard. före avresa, ej lördag för att gälla, om så göres debiteras endast 250:– per pers. Läkarintyget skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter avbeställning. JT Alpin har rätt att inställa bussresan 5 dagar innan avresa på grund av för lite resenärer. Byte av påstigningsplats får ej göras av resenär senare än en vecka före av-
resedagen.Vid förändringar av färdhandlingarna uttages 100:– per bokningsbevis. Personlig reseförsäkring ingår inte i resans pris. Varje resenär ansvarar själv för att tillräckligt försäkringsskydd finns. I samband med sjukdomsfall kan inte JT Alpin Resor ansvara för hemtransport och övriga kostnader utöver vad som ingår i resans pris.

Resenärens ansvar under resan
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledare eller
av annan person, som arrangören anlitar samt att uppträda så att medresenärer eller andra ej störs.
Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta kan arrangören häva avtalet. Resenären får då själv ordna och bekosta hemresan.

Bagage är begränsat till 1 resväska, 1 pjäxbag, 1 par skidor eller snowboard med nedfälld bindning, samt 1 handbagage. Förse alla väskor med adresslappar. Obs! ingen packning i snow/skidfodral. Resenärerna ansvarar själva för sitt bagage och värdeföremål under hela resan, även under i och urlastning av bussen. Chauffören har rätt att avvisa bagage utöver ovan nämnda. Kvarglömt bagage hämtas enl. avtal till självkostnadspris. Förvaring av kvarglömt bagage förvaras högst 3 mån. därefter kasseras det.

Reklamationer skall göras till reseledare eller respektive inkvartering på platsen för att kunna åtgärdas, sedan skriftligt till JT Alpin resor dock senast 10 dagar efter hemresedagen. Reservationer göres för prisändringar eller oavsiktliga felaktigheter i denna hemsida.

ALLMÄNNA RESEVILLKOR
Dessa finns tillgängliga hos JT Alpin Resor.

Top